INFO O PREDUZEĆU

1


Od svog osnivanja, 50-tih godina XX veka, pa do danas, Vodoprivreda d.o.o. Smederevska Palanka, bavi se izvođenjem hidro-građevinskih radova, sa posebnim akcentom na radove u sistemu redovnog održavanja vodotokova i odbrane od poplava, koji se obavljaju u sistemu Javnog vodoprivrednog preduzeća SRBIJAVODE. Vodno područje na kome se obavljaju navedeni radovi, određeno je Operativnim planom odbrane Republike Srbije, i obuhvata vodotokove na teritoriji sledećih opština: Mladenovac, Sopot, Smederevska Palanka, Velika Plana, Aranđelovac, Topola i Rača.

2


Pored navedenog, preduzeće je izvodilo radove na značajnom broju broj kapitalnih objekata, velike tehničko-tehnološke složenosti na celoj teritoriji bivše Jugosalvije, za različite investitore (Ministastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo privrede, Srbijavode, Vode Vojvodine, Svetska Banka, Austrijska Agencija za razvoj i sl.).

3


Vodoprivreda d.o.o Smederevska Palanka, na osnovu kadrovskih i tehničkih kapaciteta, kao i ostvarenih referenci, zauzima jednu od liderskih pozicija u oblasti izvođenja hidro-građevinskih radova, sa namerom da tu poziciju u narednom periodu dodatno proširi i na komplementarne delatnosti, proširenjem svojih kapaciteta.